ГАБРОВО, УЗАНА    
Сряда Snow -1 °C; Четвъртък Fair -5 °C

Природен парк „Българка“

Една от природните атракции в местността на Комплекс „Хлебна“ е един от най-младите природни паркове в България - парк "Българка", обхващ билата и северните склонове на Шипченска и Тревненска планина и части от прилежащия им Предбалкан. В границите му попадат изворите на р. Янтра и яз. "Христо Смирненски". В ПП "Българка" са установени над 1800 растителни вида. Горите заемат 80.2% от площта му, като 75% от тях са букови. Букът образува интересни растителни съобщества, включени в 11 местообитания, включени в екомрежата "Натура 2000". В ПП "Българка" попадат три природни забележителности и пет защитени местности. В защитена местност "Естествено тисово находище" (в местността "Извора") се извисяват вековни букови гори с единични дървета ела и явор и с подлес от тис и лавровишна.
balgarka-01.jpg

Национален парк „Централен Балкан“

Разположен в сърцето на България - в най-високата и най-живописна част на Балкана, със своята площ от 72021.07 ха, той е вторият по големина национален парк в България. Създаден е, за да съхрани неповторимата дива природа на Средна Стара планина и свързаните с нея традиции и поминък. Централен Балкан е една от най-ценните и най-големите защитени територии в Европа - втора категория според Международния съюз за защита на природата (IUCN). В Парка има девет строги резервата с обща площ 20 019 ха - Боатин, Царичина, Стенето, Джендема, Козя стена, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна и Стара река. Първите четири от тях са част от Световната мрежа биосферни резервати по Програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО.
balkan-01.jpg

Екопътека „Узана“

Екопътека "Узана" е изградена на билната поляна "Узана" над гр. Габрово, на 1300 м.н.в. Пътеката започва от ресторант "Трите мечки", като се изминава за около 1ч. Преминава през букова гора и скални образувания. По маршрута има обособени кътове за отдих, индиански кът, горско училище, панорамна тераса с изглед към върховете Шипка и Бузлуджа.
uzana-01.jpg